Polityka prywatności

Witamy w serwisie www.olsztyn.panelobywatelski.pl.
Przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających nasze serwisy internetowe. Prezentowana tu polityka zachowania prywatności ma na celu przedstawienie stosowanych przez nas sposobów gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych, które Państwo mogą podać w trakcie korzystania z naszych serwisów internetowych. Prosimy o zapoznanie się z całą treścią polityki prywatności i cookies przed skorzystaniem z usług naszej witryny i podaniem jakichkolwiek danych. Fortlofty Sp. z o.o. Sp. k. informuje, że dane osobowe otrzymywane za pośrednictwem serwisu internetowego, będą wykorzystywana wyłącznie przez Fortlofty Sp. z o.o. Sp. k. w celu realizacji badań społecznych i obywatelskich oraz poprawy jakości serwisu. Dane panelistów, respondentów bioracyh udział w badaniach nie będą sprzedawane lub udostępniane żadnym innym firmom, podmiotom lub osobom fizycznym. Administratorem danych osobowych jest Gmina Olsztyn, z siedzibą w Olsztynie, Pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn. Fortlofty Sp. z o.o. Sp. k. ma prawo przetwarzać dane osobowe w ramach prowadzenia badań w Olsztyńskim Panelu Obywatelskim na podstawie odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Olsztyn (dane adresowe: Plac Jana Pawła II 1 10-101 Olsztyn).
2.Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych drogą elektroniczną (iod@olsztyn.eu) lub pisemnie na adres Administratora danych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
1) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
2) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
3) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa , zawarte umowy lub udzielona przez Panią/ Pana zgoda.
5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane: – organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Olsztyn przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina Miasto Olsztyn reprezentowana przez Prezydenta Olsztyna.
7. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
8. Pan/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
1) prawo dostępu do danych osobowych,
2) prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,
3) prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; informujemy, że w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu,
6) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody,
7) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
10. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.


Serwis internetowy

Niniejszy dokument zawierający Politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym www.olsztyn.panelobywatelski.pl został stworzony i przyjęty przez Fortlofty Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Pruszkowie 05-803, ul. Marii 9B/46, w celu:

 • podkreślenia szczególnego znaczenia, jakie przypisujemy problematyce ochrony danych osobowych oraz prywatności użytkowników odwiedzających Serwis
 • udzielenia Użytkownikom informacji dot. wykorzystywania plików cookies w Serwisie, wymaganej przez przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.), zwanej dalej „Prawem telekomunikacyjnym”.

Poniżej zostały zawarte zasady zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach obowiązujące w Serwisie, a także przy składaniu zamówień na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest m.in. dostarczanie bieżących informacji o badaniach panelowych.

Zapewniamy, że naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RODO), ustawie z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną , zwanej dalej „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną”, ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej „Ustawą o ochronie danych osobowych”, a także Prawie Telekomunikacyjnym.
Fortlofty Sp. z o.o. Sp. k. pragnie zapewnić użytkowników serwisu, iż przestrzega prawa do prywatności i ochrony danych osobowych. Osobom korzystającym z naszego serwisu zapewniamy ochronę danych zgromadzonych w trakcie współpracy i przypominamy, że od Państwa również zależy skuteczność tej ochrony. Należy zawsze pamiętać o zachowaniu w tajemnicy posiadanych haseł i loginów oraz o zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń i indywidualnych ustawień opcji internetowych oraz Cookies.

Bezpieczeństwo danych
Dokładamy wszelkich starań, w racjonalnym zakresie, aby zabezpieczyć dane osobowe w trakcie przekazywania ich przez Państwa do naszej witryny oraz aby je ochronić przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, dostępem ze strony osób niepowołanych, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Sekcje serwisu, w których podawane lub edytowane są dane osobowe i/lub formularze rejestracyjne są zabezpieczone protokołem szyfrującym SSL.

Należy pamiętać o tym, że żaden przekaz informacji przez Internet nigdy nie jest w pełni bezpieczny czy wolny od błędów. W szczególności komunikat wysłany do lub z niniejszego serwisu internetowego pocztą elektroniczną może być niedostatecznie zabezpieczony.

Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: olsztyn@panelobywatelski.pl

Usunięcie danych osobowych i wycofanie zgody na przetwarzanie danych. 
Usunięcia danych osobowych  z serwisu www.olsztyn.panelobywatelski.pl można dokonać w sposób następujący:

 • poprzez zalogowanie do serwisu swoim loginem i hasłem i skorzystanie z opcji „usuń konto”
 • poprzez wysłanie maila na adres olsztyn@panelobywatelski.pl z żądaniem usunięcia konta z serwisu.

Gromadzenie danych
Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Gromadzone, w dziennikach logów, dane: nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu internetowego Fortlofty Sp. z o.o. Sp. k. www.olsztyn.panelobywatelski.pl nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika, są wykorzystywane tylko
i wyłącznie do celów administrowania serwisem.

Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.
Serwisy ograniczają zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W szczególności zbierając dane osobowe wyróżniamy te spośród nich, których podanie jest rzeczywiście niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) nie jest obligatoryjne, leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez Fortlofty Sp. z o.o. Sp. k.zależy od wyrażenia przez nią zgody. Podkreślamy, że tylko w niektórych przypadkach, np. przy subskrybowaniu biuletynów elektronicznych, badaniach ankietowych czy formularzach zamówień zbieramy bardziej szczegółowe informacje o użytkownikach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub inne dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia.

Zastrzegamy, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Fortlofty Sp. z o.o. Sp. k. nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Jedyne co możemy zrobić, to doradzić Państwu, by przed skorzystaniem z zasobów przez nie oferowanych, zapoznali się Państwo z dokumentem dot. polityki prywatności, jak i dokumentem stosowania plików cookies, jeżeli takowe zostały stworzone, a w ich braku skontaktowali się z redakcją danej strony celem uzyskania informacji na ten temat.

Jesteśmy też otwarci na zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości w tym zakresie na adres: olsztyn@panelobywatelski.pl. Zapewniamy, że każde takie zgłoszenie będzie przez nas analizowane i że udzielimy na nie odpowiedzi na podany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej lub zwrotnie.

Logi dostępowe
Zbieramy informacje dotyczące korzystania z Serwisu przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany przez nas nadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Zapewniamy jednak, że informacje te w żaden sposób nie są kojarzone (łączone) przez Fortlofty Sp. z o.o. Sp. k. z danymi osobowymi użytkowników Serwisu, w szczególności zaś z danymi subskrybentów list e-mailingowych i innych usług świadczonych przez ten serwis.
Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, współpracującym z nami. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak, co podkreślamy, żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego użytkownika Serwisu.
Informujemy jednocześnie, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika Serwisu na żądanie uprawnionych do tego – w oparciu obowiązujące przepisy prawne – organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Pliki cookies
Informujemy, że termin „plik cookie” używany w niniejszym dokumencie odnosi się do plików cookies i innych podobnych narzędzi opisanych w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz art. 173 Prawa telekomunikacyjnego.
Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.
Wśród plików cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania serwisów. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:

 • utrzymanie sesji użytkownika;
 • zapisanie stanu sesji użytkownika;
 • umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem Serwisu logowania;
 • zapisanie informacji pozwalającej na anonimowe zalogowanie użytkownika;

Kolejna kategoria plików cookies, to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania z Serwisów, ale ułatwiają korzystanie z nich. Wykorzystuje się je, aby umożliwić:

 • przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu;
  zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy;
 • przywrócenie sesji użytkownika;
 • zapamiętanie ostatnio wybranej kategorii w produkcie;
 • sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo;
 • umożliwienie automatycznego zalogowania do produktu (opcja „zapamiętaj mnie”);
 • dopasowanie zawartości produktów do preferencji użytkowników;
 • wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów w sklepie internetowym;
 • wyświetlenie ostatnio wybranego parametru sortowania.

Fortlofty Sp. z o.o. Sp. k.  korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookies w następujących celach:

 • monitorowanie ruchu na naszych stronach WWW;
 • zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów;
 • ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszych stron WWW;
 • kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść;
 • kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę;
 • badanie zapisów na newslettery;

Wśród podmiotów tych w dacie sporządzenia niniejszego dokumentu zaliczamy:

 • Google Analytics (więcej informacji oraz dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics: tools.google.com);

Zarządzanie plikami cookies
Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez Fortlofty Sp. z o.o. Sp. k.  lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Odnośniki do innych stron internetowych
Serwisy Fortlofty Sp. z o.o. Sp. k.  zawierają odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Sugerujemy, by po przejściu na inne strony internetowe, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów internetowych administrowanych przez Fortlofty Sp. z o.o. Sp. k. :  www.olsztyn.panelobywatelski.pl

Niepożądane treści
Dbamy o to, aby nasze serwisy internetowe nie zawierały treści sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, między innymi nawołujących do dyskryminacji rasowej, etnicznej bądź wyznaniowej lub innych treści nieetycznych.

Korespondencja mailowa
Użytkownicy Serwisu www.olsztyn.panelobywatelski.pl mają możliwość zadawania pytań, zgłoszenia problemu lub skontaktowania się z naszymi pracownikami. Fortlofty Sp. z o.o. Sp. k. przechowuje korespondencję elektroniczną z użytkownikami serwisu dla celów statystycznych oraz w celu jak najlepszej i najszybszej reakcji na pytania. Pragnąc zapewnić Państwu najwyższy standard usług, informujemy o możliwości kierowania pytań i sugestii na adres poczty elektronicznej: olsztyn@panelobywatelski.pl

Zmiany
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu Polityki.
Data ostatniej aktualizacji: 20.05.2017 r.